14-08-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی
14-08-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

 مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به کابل آورد . وی ازروز ورود اش به کابل تاکنون در وظایف سیاسی سپرده شده ازجانب آمریکای ها وپاکستانی ها به نفع تأمین منافع آنها ، واستقرار وتداوم حاکمیت سیاسی قبیله افغان خیلی موفق بوده است .
دراین اواخر در پهلوی این همه مصروفیت های خاکفروشانه ، وی ازجانب اربابان به وظیفه جدید ــ سخنگوی رژیم غنی درهمه امور،  تقرریافته است .  
به گزارش اسپوتنیک مورخ 11 اگست 2017 میلادی ، گلبدین حکمتیار گفته است :
ادامه مطلب در اینجا 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب