20-08-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

ادعاء گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها، نادرست و دروغ محض است
20-08-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

ادعاء گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها، نادرست و دروغ محض است


واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ، اتکاء نفس ، خود سالاربودن ، خود مختاربودن ، خود مستقل بودن ، آزادی داشتن ،  به آزادی کار کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن ، دردست داشتن سرنوشت خود ،  اختیار ، اجازه ، خود ارادیت ... می باشد .


ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب