13-09-2017

دوکتور ص. سعیدي

تقاعد هتک حرمت است یا اعزاز؟
13-09-2017

دوکتور ص. سعیدي

تقاعد هتک حرمت است یا اعزاز؟

 یکی از سوالات بس مهم در مأموریت و کار در ادارات دولتی همان مسأله تقاعد است که متصل آن سوال مطرح میشود که سوق به تقاعد هتک حرمت است یا اعزاز؟ 

تقاعد در کدام سال از عمر؟ تثبیت عمر ؟ عمر مأمور دولتی و عمر تقاعد آن در رشته ها و سکتور های مختلف دولتی و حکومتی از جمله در نیروهای امنیتی؟ وزن و حالت فزیکی و روانی مأمور و م‌ؤظف دولتی و حکومتی؟ این و دهها سوالیکه پرداختن مسلکی و همه جانبه به آن از حوصله میدیا وصفحات و بحث انترنیتی   خارج است و ایجاب یک بحث مسلکی وسیع عملی و عملی دارد. مسأله تعهد به وطن و پاکي در پهلوی فهم مسلکی بخش بس مهم دیګر این قضیه اند. جوانب مختلف عملی مسألهء تقاعد با در نظر داشت وضع موجود کشور و حالات آن دقت  جدی میطلبد. 

صدور فرمانها و تصامیم عجولانه میتوانند  یک جانب اهداف مطروحه را مرفوع و بدست آورد اما جوانب دیګر عین مسأله را جداً متضرر و زیان بار ساخته میتواند و میسازد. 

پرداختن به تمام این سوالات و تصامیم اتخاذ شده و فرامین صادر شده در موارد بحث غیر جالب برای عوام نیز است. اما پرداختن و یافتن راه معقول که به نحوی به همه ما به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متوجه است بس ضروری و جدی میباشد. مسأله، وزن و حالت صحت روانی مأمور و م‌ؤظف دولتی، نتیجهء کاری در حالت نا مناسب بودن این حالات و اینکه این حالت تاچه اندازه در اجرای وظيفه تأثیر دارد و در  این مسایل بر کارمندان امنیتی و اردوی کشور چقدر  این جانب قضیه مهم اند، مطالب اند که بر بخش از آنها،  با شما صرف و صرف به علت طویل بودن ناګزیر  ابعاد بحث نتیجه ګیری های خود را شریک میسازم. استفاده از تجارب کشورها و جوامع در سطح و حالت مشابه انکشاف جداً سفارش میشوند و در قضاوت، راه حل  و موضع بس مهم اند.  

به فهم من سوق به تقاعد در عمر ۵۵ سالګی برای  صاحبمنصب اردو و پولیس قشر اناث در نیروهای امنیتی مناسب باشد اما برای ذکور سن سوق به تقاعد را من شصت سال  دقیقتر میدانم. 

بلند شدن وزن صاحبمنصب از وزن معین در عمر با در نظر داشت قد  باید سبب سوق اجباری صاحبمنصب پولیس و یا اردو   شده بتواند و شود. 

تقاعد میتواند هم اعزاز و هم هتک حرمت برای مأمور و کارمند حکومتی و دولتی باشد اما ملت های باعزت و قدر دان از بزرګان تقاعد را با تدابیر و قوانین خوب اعزاز برای خدمتګاران خود ساخته و بعد از تقاعد فرصت کار مانند اجیر را در پهلوی اخذ امتیازات تقاعد برای خدمتګاران خود میدهند.

جزییات دیګری هم درین بخش مهم اند اما برای فعلاً همینقدر.
 

پایان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب