29-09-2017

محمد عزیز عزیزی

بمناسبت شهادت سیدنا حسین (رض) سردار جوانان بهشتی
29-09-2017

محمد عزیز عزیزی

بمناسبت شهادت سیدنا حسین (رض) سردار جوانان بهشتیباز این چه چیغ و هلهله وشور پیهم است ؟
گویا صـــدای موشک طیاره وبــم است
 
اینجا نه سوریه ؛ نه عراق است یا یمـــن
 کانجا عذاب پیهم وهروز وهـردم است
 
اینجا نه برمه است که بسوزند مرد وزن
از بهــر مسلمین همه جایش جهنم است
 
اینجـــا ایران نظــام آخوندیست استوار ؟!
فرمان آن برای عوام سخت و محکم است
 
دستور مرجع است به مردان ویا زنان
شیون کنید وداد زنید  روز ماتم است
 
جمعی زمرد وزن همه با پوشش ســیاه
چشمان شان زاشک خون آلود وپرنم است

بر سیـــنه ها وپشت به زنجـــیرمی زننـــد
بر فرق مشت های گره کرده هر دم است


با قمــــه هــای تیززنند هر یکی به ســـر
خون هر طرف روان چو دریا و قلزم است ؟
 
فـــریاد این گروه شده بالا زبـَـّرو بحــــر
گوئی شکسته کشتی شان در تلاطم است
 
پرسیدم از همه که چرا اینچنین کنید؟
گفتند حسین شهید شده روزماتم است
 
گفــتم حسین شهید شد از دست کــوفیان
ای اهل کوفه! حال شمارا چسان غم است؟
 
گفتم شما که قاتل آن مــــرد بوده اید
گفتند :که حال جمله پشیمان ونادم است
 
گفتم که انتقام حسین ازشما همیش
زمروز تا بروز قیامت دمادم است
 
لعنت به قاتلان حسین در همه زمـان
از من وجمله خلق مسلمان عالم است

از من درود گر م به آن افضل رسل
کان بهترین خلــــق زاولاد آدم است
 
ازمن درود بر همه یاران  واهـــل بیت
بر هر یکی از آن که عزیز ومکرم است
 
ازمن درود هــــا وســلام بر حسین باد
کان نور چشم پاک پیامبرکه خاتم است
 
ختم سخن بگفت « عزیزی» به قــاتلان
دوری کنید زجنگ که ماه محـــرم است


پایان
------------------------
روز پنجشنبه ساعت 17:40
هشتم محرم الحرام سال 1439 هجری قمری
برابر به : ششم ماه میزان سال 1396 هجری شمی
مطابق به : 2017-09-28 میلادی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب