08-11-2017

محمد سرور انوری غوری

چهارمنفعت ملی نخستین:
08-11-2017

محمد سرور انوری غوری

چهارمنفعت ملی نخستین:1 - تأمین حاکمیت ملی.

2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، حراست ازسرحدات، و دفاع ازحریم فضائی.

3- حفاظت ارزشهای اسلامی وملی.

4- تأمین وحدت ملی.

ازجمله منافعی اند که حیات و بقای کشوربه آنها بستگی داشته و برای همیشه درصدرمنافع ملی افغانستان قرارخواهند داشت.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب