06-12-2014

محمد سرور انوری غوری

دموکراسی:
06-12-2014

محمد سرور انوری غوری

دموکراسی:دموکراسی در کشور ها مختلف از طرف حکومت هاوملت هاکاریست مشکل وزمانگیر ،در جوامع مختلف میتوان بطور خاص از دموکراسی  بهره برداری خوب نمود تا جامعه را متضرر نساخت ، این حرف مربوط میشود به پیشرفت وترقی کشور ها  وحکومت داری خوب ،معنی حرف این است که در جوامع پیشرفته نمیتوان بمشکل دموکراسی را تطبیق وحمایت نمود ودر کشور های عقب ماند برعکس ، بنآ در کشور های اسلامی با در نظر داشت مسایل اسلامی میتوان دموکراسی را پیاده کرد ،دموکراسی را میتوان با در نظر داشت معیار های وضع شده عرف وعنعنات پسندیده ملت ها در جامعه ذیلآمورد تطبیق قرار داد: حکومت اکثريت، حقوق اقليت ،ارتباطات مدنی-نظامی ،احزاب سياسی ،وظايف شهروندان، مطبوعات آزاد، فدراليسم ،حاكميت قانون، حقوق بشر،قدرت اجرايی ،قوه قانون گذار ،اهميت استقلال قوه قضاييه، مشروطيت، آزادی بيان، پاسخگویی دولت، انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی مذهب، حقوق زنان و دختران،حكومت از طريق ائتلافات و سازش ،نقش سازمان های غیردولتی ،تحصيلات و مردم سالاری وغیره مسایل .دموکراسی با پیشرفت وترقی جامعه سازگار است و راه خود را طور موفقانه وعلمی می پیماید.در غیر آن کشوریکه تقریبآ نیم نفوذش زیر خط فقر زنده گی نماید با فشار تطبیق دموکراسی در آن زهر قاتل است، تطبیق دموکراسی یعنی…. وحرف بکجا خواهد کشید . نمی خواهم اضافه تر حرف هایم را با شما شریک سازیم گفته بزرگان است که ( چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است) باید متذکر شد که اساس وبنیاد دموکراسی رادر جهان اسلام گذاشته است .
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب