06-12-2017

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

موسسه محترم انصاری
06-12-2017

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

موسسه محترم انصاری


همکاری موسسه محترم انصاری در این روزها در شهر فیروزکوه نیازمندان را به نوازش گرفته است. موسسه محترم انصاری به کارگردانی حاجی صاحب مخلص سیری از کمک های سازمان محترم و همه دنیایی "خوار وبار"را به نیاز مندان ارائه داشتند، اجازت فرمایند تا به جناب حاجی صاحب مخلص  توفیق افق های روشن حیات شخصی، حیات خانواده گی، حیات کاری به جامعه نسبت به نیازمندان واین قشرازنظرافتاده گان را نوازش فرمودند از بارگاه خداوندگار عالم وآدم استدعا نمایم. نیازمندان احساس بیچاره گی ننمائید حاجی مخلص ها به کمک سازمان محترم خوار وبار دنیا زنده اند، وشما را از نظر چون حکومت محترم از نظر نمیرانند. آستین برزده گانان اند تا شمارا به جامعه به صفت انسانهای مساوی الحقوق معرفی نمایند، یکبار دیگر اجازت فرمایند تا به حاجی صاحب مخلص وسازمان محترم همه دنیایی خوار و بار  موفقیت های بی پایان آرزونمایم!!!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب