06-12-2017

استاد فضل الحق فضل

فریاد منار تاریخی جام از بی کـسی و بی توجهی مقامات عالیۀ دولتی افغانستان !
06-12-2017

استاد فضل الحق فضل

فریاد منار تاریخی جام از بی کـسی و بی توجهی مقامات عالیۀ دولتی افغانستان !وجــودم  در  خـطـــر افــتــا ده  امـــروز
شــکـوهـــم  از نـظـــر افــتــا ده امـــروز
 
چــرا  ؟ جــــاه  و  جـــــلال  با ســتـانـــم
به  دســت  بـی هـــنـــر افـتــا ده امـــروز
 
جـــــلا ل   و عـظـــمـــت  پـا ریـنـۀ  مــن
ز اصـحــا ب  بـصــــر افــتــا ده  امـــروز
 
سـیا ســت  پـیـشـه گا ن  و اهــل قــدرت
ز حا لــــم  بـی خـــبـــر افـتــا ده  امـــروز
 
بـنــا ی  یـاد گــار  عــلـــم  و  فــرهــنــگ
چـنـیــن  خون  جــگـــر افـتــا ده  امـــروز
 
غــــرور  و افــتـخـــا را ت  وطـــن  نـیــز
ز فــرهـــنــگ  بـشـــر افـتــا ده  امـــروز
 
شــده   خــم  قـا مـتـــم  از جــور گــردون
به  ارکا نـــم  ضـــــرر  افـتــا ده  امـــروز
 
به فـضـــل  خـود مـــدد  فــر ما خـــد ایا !
کـه در قــلـــبـــم  شـــرر افــتـــاده امـــروز

 
 
استاد فـضـل الحـق فــضـــل
شـهـر فــراه عـقـــرب سال 1396 هـجـری شمسی
 

 
فریاد منار تاریخی جام از بیکـسی و بی توجهی مقامات عالیۀ دولتی افغانستان !

 

نظرات شما

لعل محمد دهاتی
استاد تونا دنشمند جلیل القدر محترم فضل صاحب حرف شما در است لاکن مسوولین امور به محلی وملی مصروف کار های خود اند به بازسازی، فر هنگ وتمدن اصلا توج ندارند خداوند عالم ایشانرا هدایت فر مایند ورنه برای امید نسیت که به یاد گار گران بهای غور باستان که سر مایه بزرگ فر هنگی کشور است ت جه نمایند قلم شما رساتر با د.
لعل محمد دهاتی
استاد توانا دانشمند جلیل القدر محترم فضل صاحب حرف شما در است لاکن مسوولین امور به سطح محلی وملی مصروف کار های خود اند به بازسازی، فر هنگ وتمدن اصلا توجه ندارند خداوند عالم ایشانرا هدایت فر مایند ورنه برای حال امید نسیت که به این یاد گار گران بهای غور باستان که سر مایه بزرگ فر هنگی کشور است تو جه دلسو زانه نمایند قلم شما رساتر با د.
لعل محمد دهاتی
استاد توانا دانشمند جلیل القدر محترم فضل صاحب حرف شما در است لاکن مسوولین امور به سطح محلی وملی مصروف کار های خود اند به بازسازی، فر هنگ وتمدن اصلا توجه ندارند خداوند عالم ایشانرا هدایت فر مایند ورنه برای حال امید نسیت که به این یاد گار گران بهای غور باستان که سر مایه بزرگ فر هنگی کشور است تو جه دلسو زانه نمایند قلم شما رساتر با د.
لعل محمد دهاتی
استاد توانا دانشمند جلیل القدر محترم فضل صاحب حرف شما در است لاکن مسوولین امور به سطح محلی وملی مصروف کار های خود اند به بازسازی، فر هنگ وتمدن اصلا توجه ندارند خداوند عالم ایشانرا هدایت فر مایند ورنه برای حال امید نسیت که به این یاد گار گران بهای غور باستان که سر مایه بزرگ فر هنگی کشور است تو جه دلسو زانه نمایند قلم شما رساتر با د.
فضل الحق فضل
هزاران هزار سلام استاد عزیز ! از حسن نظرتان وقدرشناسی وبزرگواری های تان صمیمامه سپاسگزارم .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب