02-01-2018

محمد عزیز عزیزی

استیضاح (انجینر علی احمد عثمانی وزیر آب وبرق افغانستان) و آزمون بزرگ وگلای مجس شورای ملی افغانستان
02-01-2018

محمد عزیز عزیزی

استیضاح (انجینر علی احمد عثمانی وزیر آب وبرق افغانستان) و آزمون بزرگ وگلای مجس شورای ملی افغانستان

 انجینر علی احمد عثمانی یکی از وزیران متخصص ورزیده ومجرب افغانستان است که در کمترین دورۀ کاری خویش ، فعالیتهای آن در عرصه مهار آبهای افغانستان وتاسیس بند وبرق وتاسیات عام المنفعه را هیچ مسلمان عاقل وانسان با وجدانی انکار کرده نمی تواند

انجینر علی احمد عثمانی وابسته به تبار وقوم وحزب ودسته سیاسی خاص نیست بلکه وابسته به اسلام وملت افغانستان وجامعه انسانیت است

انجینر علی احمد عثمانی ، انسان شایسته با اخلاق ومدبر واز همه عمده تر مسلمان با تقوا وبا فضیلتی است که براین شخصیت وارسته هیچ نوع رسوائی اخلاقی واداری وفساد مالی ویا قوم گرائی ومنطقه پرستی وخویش خوری نمی چسپد

این وزیر وارسته فقط خدمتگذار ملت افغانستان ومتعلق به همه ولایات افغانستان ومتعلق به همه اقوام وملیت های افغانستان میباشد

انجینر علی احمد عثمانی وقتی از تاسیس 23 بند آبی زراعتی وتولید برق در افغانستان پرده برداشت ؛آقای روحانی رئیس جمهور حکومت ایران واکنش شدیدی نشان داد وگفت ما در برابر احداث 23 بند آبی افغانستان بی تفاوت مانده نمیتوانیم و به افغانستان اجازه نخواهیم داد تا باتا سیس 23 بند آبی ومهار آب افغانستان کشور مارا به کمبود آب مواجه سازند

انجینر علی احمد عثمانی در واکنش سریع در هنگام افتتاح بند بخش آباد فراه به آقای روحانی رئیس جمهور ایران گوشزد کرد که ما از حق طبیعی خویش نمیکذریم وهمسایه های ما چه بخواهند وچه نخواهند ما بند های آبی کشور خود را میسازیم وآبهای کشور خود را مها میکنیم

البته بر طبق تعامل بین المللی ما حاضریم حقابه کشور های همسایه را نیز برای شان بسپاریم

ایران از آن تاریخ به بعد خیلی تلاش نمود تا پروژه بند سلما را که به بهره برداری رسیده است منهدم کند واز کار وفعالیت بند بخش آباد فراه وبند کمال خان نیمروز وبند کجکی هلمند جلوگیری کرده ویا در پیشبرد کار آن اخلال ایجاد نماید ولی به حمد الله کار این سه بند بزرگ آبی در ولایت فراه ونیمروز وهلمند وبند های آبی سمت شمال وپروژۀ آبین ننگر هار وکنر بشدت جریان دارد .

بر اساس رایزنی های زیاد وخلق مسایل تفرقه افگنانه قومی ونژادی وزبانی ومصارف هنگفت پولی قرار است تا انجینر علی احمد عثمانی را از طریق استیضاح مجلس نمایندگان افغانستان سبکدوش کنند تا ایران باهداف استراتژیک خود برسد

استیضاح وزرای کابینه از صلاحیت قانونی مجلس نمایندگان است

امید وارم تا اعضای مجلس نمایندگان با درایت واحساس شریف اسلامی وحفظ منافع ملی به این امر بزرگ توجه نموده ونقشه دشمنان افغانستان را خنثی سازند

و ملت افغانستان از مجلس نمایندگان انتظازدازد تا به انجینر علی احمد عثمانی فرصت داده شود تا از تمام عملکرد وزارت آب وبرق در زمان گذشته وحال را برشمرده پرده برداری کرده وبرنامه های که از لحاظ توسعه متوازن در سراسر کشور خاصتا در ننگر ها - کنر - پروان - تخار وبدخشان وهلمند وقندهار ونیمروزوفراه وبادغیس و.........و سر تاسر افغانستان دارد بدقت گوش دهند تا مطمئن شوند که این وزیر موفق توانائی حمل این بار بزرگ ملی را داشته ودر شرایط فعلی اگر این ماموریت به کس دیگری سپرده شود بیقین از عهده این امر بزرگ بدر نخواهد شد

فردا اعضای مجلس شورای ملی افغانستان در یک امتحان اسلامی وملی قراردارند

اگر کسانی خواسته باشند با دریافت مبالغی از بودجه حکومت ایران بالای منافع ملی پا بگذارند یقینا بعنوان خائن ملی ودشمن این کشور وملت خود بحساب خواهند آمد

من انتظار دارم تا برادران پشتون وتاجیک وازبک وهزاره وایماق وعرب وترکمن و..که در مجلس نمایندگان حضور دارند این نقشه شیطنت آمیز این همسایه آزمند وبد خواه افغانستان را نقش برآب سازند

تا از یگ طرف بوظیفه اسلامی وملی خود عمل کرده واز جانب دیگر وحدت وهمدلی وهمفکری خویش را در امر وحدت ملی بنمایش بگذارند

وما علینا الاالبلاغ

31-12-2017

عکس ‏Fazl Rahim Bashiri

استیضاح انجینر علی احمد عثمانی  وآزمون بزرگ  وگلای مجس شورای ملی افغانستان 

 

******************************************

انجینر علی احمد عثمانی یکی از وزیران متخصص ورزیده ومجرب افغانستان است که در کمترین دورۀ کاری خویش ، فعالیتهای آن در عرصه مهار آبهای افغانستان وتاسیس بند وبرق وتاسیات عام المنفعه را هیچ مسلمان عاقل وانسان با وجدانی انکار کرده نمی تواند

انجینر علی احمد عثمانی وابسته به تبار وقوم وحزب ودسته سیاسی خاص نیست بلکه وابسته به اسلام وملت افغانستان وجامعه انسانیت است

انجینر علی احمد عثمانی ، انسان شایسته با اخلاق ومدبر واز همه عمده تر مسلمان با تقوا وبا فضیلتی است که براین شخصیت وارسته هیچ نوع رسوائی اخلاقی واداری وفساد مالی ویا قوم گرائی ومنطقه پرستی وخویش خوری نمی چسپد

این وزیر وارسته فقط خدمتگذار ملت افغانستان ومتعلق به همه ولایات افغانستان ومتعلق به همه اقوام وملیت های افغانستان میباشد

انجینر علی احمد عثمانی وقتی از تاسیس 23 بند آبی زراعتی وتولید برق در افغانستان پرده برداشت ؛آقای روحانی رئیس جمهور حکومت ایران واکنش شدیدی نشان داد وگفت ما در برابر احداث 23 بند آبی افغانستان بی تفاوت مانده نمیتوانیم و به افغانستان اجازه نخواهیم داد تا باتا سیس 23 بند آبی ومهار آب افغانستان کشور مارا به کمبود آب مواجه سازند

انجینر علی احمد عثمانی در واکنش سریع در هنگام افتتاح بند بخش آباد فراه به آقای روحانی رئیس جمهور ایران گوشزد کرد که ما از حق طبیعی خویش نمیکذریم وهمسایه های ما چه بخواهند وچه نخواهند ما بند های آبی کشور خود را میسازیم وآبهای کشور خود را مها میکنیم

البته بر طبق تعامل بین المللی ما حاضریم حقابه کشور های همسایه را نیز برای شان بسپاریم

ایران از آن تاریخ به بعد خیلی تلاش نمود تا پروژه بند سلما را که به بهره برداری رسیده است منهدم کند واز کار وفعالیت بند بخش آباد فراه وبند کمال خان نیمروز وبند کجکی هلمند جلوگیری کرده ویا در پیشبرد کار آن اخلال ایجاد نماید ولی به حمد الله کار این سه بند بزرگ آبی در ولایت فراه ونیمروز وهلمند وبند های آبی سمت شمال وپروژۀ آبین ننگر هار وکنر بشدت جریان دارد .

بر اساس رایزنی های زیاد وخلق مسایل تفرقه افگنانه قومی ونژادی وزبانی ومصارف هنگفت پولی قرار است تا انجینر علی احمد عثمانی را از طریق استیضاح مجلس نمایندگان افغانستان سبکدوش کنند تا ایران باهداف استراتژیک خود برسد

استیضاح وزرای کابینه از صلاحیت قانونی مجلس نمایندگان است

امید وارم تا اعضای مجلس نمایندگان با درایت واحساس شریف اسلامی وحفظ منافع ملی به این امر بزرگ توجه نموده ونقشه دشمنان افغانستان را خنثی سازند

و ملت افغانستان از مجلس نمایندگان انتظازدازد تا به انجینر علی احمد عثمانی فرصت داده شود تا از تمام عملکرد وزارت آب وبرق در زمان گذشته وحال را برشمرده پرده برداری کرده وبرنامه های که از لحاظ توسعه متوازن در سراسر کشور خاصتا در ننگر ها - کنر - پروان - تخار وبدخشان وهلمند وقندهار ونیمروزوفراه وبادغیس و.........و سر تاسر افغانستان دارد بدقت گوش دهند تا مطمئن شوند که این وزیر موفق توانائی حمل این بار بزرگ ملی را داشته ودر شرایط فعلی اگر این ماموریت به کس دیگری سپرده شود بیقین از عهده این امر بزرگ بدر نخواهد شد

فردا اعضای مجلس شورای ملی افغانستان در یک امتحان اسلامی وملی قراردارند

اگر کسانی خواسته باشند با دریافت مبالغی از بودجه حکومت ایران بالای منافع ملی پا بگذارند یقینا بعنوان خائن ملی ودشمن این کشور وملت خود بحساب خواهند آمد

من انتظار دارم تا برادران پشتون وتاجیک وازبک وهزاره وایماق وعرب وترکمن و..که در مجلس نمایندگان حضور دارند این نقشه شیطنت آمیز این همسایه آزمند وبد خواه افغانستان را نقش برآب سازند

تا از یگ طرف بوظیفه اسلامی وملی خود عمل کرده واز جانب دیگر وحدت وهمدلی وهمفکری خویش را در امر وحدت ملی بنمایش بگذارند

وما علینا الاالبلاغ

31-12-2017

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب