04-01-2018

محمد عزیز عزیزی

با استقبال از سرودۀ برادر حافظ محمد اکرم اکبری
04-01-2018

محمد عزیز عزیزی

با استقبال از سرودۀ برادر حافظ محمد اکرم اکبریاین سروده را همین حالا  بجواب غزل زیبای از دوست فرهیخته  محمد اکرم اکبری  نگاشته ام 
-------------------------
 شکـــوه زدَور، لایق هر  اهـــل حال نیست
 چون چــرخ ،را به هیچ اموری مجال نیست 

 دور و زمـانه  تابـــع ومحکــــوم کبریا است
 زیشان مکان شکوه ویا  عرض حال نیست
 
با سعی بندگی  بتوان راه سخت رفت
پاداش کارومُزد عمل را  زوال نیست

   خوش آنکه سوخت برغم واندوه دیگران  
بی غم شدن درین زمانه هنریاکمال نیست

 در پیشگاه خالق این چـرخ و  روزگـار
 هرامری ازامور جهان را محال نیست 

ای «اکبری» !ریاضــــت آنجا،ترا صفا است
این مــــوهبت به ناکس ویا بد سـگال نیست 

دانشگــــۀ حیات به هـــــر مــرد مومنی  
بی آزمــون سخت و بــدون سوال نیست 

گنجینـــه ای  کلام الهی  به سینـــه ات 
هر گز ترا  هِراس ز هر بند وجـال نیست

انــدر دعـــــای نیم شـبت یاد مـا بکن
مارا بضاعتی بکف وجاه ومال نیست
 
باز هم به هر دو دست نیاز از حضور رب
ذاتیــکه هیچ کس  بجهــــــانش سیال نیست 

 خـواهم گشاید هر گـره ای را زکارتان
 بادست قدرتش که شبیه و مـثال نیست
  والسلام وعلیکم ورحمة الله
 پایان 
محمد عزیز( عزیزی) 
ساعت 00:45
28-12-2013
والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته 
-------------------------
سرودۀ برادر اکبری صاحب :
ای دوستان ! برای نوشتن مجـال نیست
چــون خامه رابیانیه هابی مـلال نیســت
گویی زبان زطرح سخن لال گشته است
ساکت شدم که حوصلهء قیل وقال نیست
ایــن آزمــــون چــــرخ وفلــک پایــدارشـد
وین رنج وسوزغمکده راماه وسال نیست
گلـچهــرگـان پیــک اجل رازسوی دوست
اینجاکه هیچ جلوهءحسن وجمال نیست
چرخا!کجاست ساقی جانان؟که خسته ام
یک قطره ای زشربت ناب وصال نـیســت
تازنـدگیســت اکبــریا! ز آســـمان تـــــو
ابـرسیـــاه وظلـــمت غم رازوال نیســت
---------------------------------
از زندگانی چطور میتوان بهره گرفت 
----------------------------------------
عمر را دار غنیمت واز آن سود ببـــر
از تعـلق بگذر تا بشود خوب به سـر

نبُـَود شکــوه واندوه کنون راه عـــلاج
صبر وامیـــــد وتوکل بکنـــــد زود اثر

عزم را جزم نما وارد این معرکه شـــو
خود زایمان سلاح گیر وزتصمیم سپـر

حل شود مشکل تو خستــــه نباید بودن
این چنین است زمان بر همـــۀ نوع بشر

به عزیزان سخن چند بگفتی تو « عزیز 
صبح روشن بدمـــد از پی هر شام وسحر

عزیزی-
ساعت 09:15
12-11-2012

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب