04-01-2018

صدیق رهپو طرزی

برای یادآوری شب یلدا یا زایش
04-01-2018

صدیق رهپو طرزی

برای یادآوری شب یلدا یا زایش


از خدا وصل یار می خواھم،
در شب قوس و روز جوزایی.
جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟
نگاھی بھ ریشھ
این امر روشن ھست کھ کسانی کھ دیدگاه و برداشت ھای خویش را برای آفرینش نظم جدید در خط باورھایی پس از موسا، سر و سامان دادند و بھ نام
عیسا، پسر مریم کھ او را بھ باکره گی، برداشتھ بودند، سکھ زدند، در آغاز مانند ھمھ گروه ھایی کھ با فکر جدید ھمراه اند، بھ شدت در اقلیت بھ سر می
بردند.


ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب