23-01-2018

دکـتـر بصـیر کامجو

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟
23-01-2018

دکـتـر بصـیر کامجو

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟رهبران وحاکمان افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت استقرار وتداوم حاکمیت سیاسی افغانی خویش درزیاده از دوسده اخیر، خیانت بزرگی رادرحق شهروندان این سرزمین انجام دادند. وبااین کارنابخردانه آنها ، هویت ملی قوم افغان را درذهنیت ملیت های تاجیک وهزاره وازبک داغان وبی ارزش ساختند . اکنون نزد شهروندان غیرافغان ، هویت افغانی نمی تواند تبلورهویت وغرورملی وهمگانی باشد  ، بلکه این هویت متجلی مفاهیم ومفاسد اخلاقی غیرقابل قبول زیراست.


ادامه مطلب در اینجا


 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب