مجلات و کتب

11-02-2018

محمد ابراهیم ضیائی

مشکلات جاده دره قاضی
11-02-2018

محمد ابراهیم ضیائی

مشکلات جاده دره قاضیمشکلات ذات البینی بین ساکنین و جاده دره قاضی!

سرک نخی پخته دره قاضی که از طرف اداره شاروالی دوسال پیش چندین بار انجینران مجرب کلا سفید و کامره دار شاروالی در بین این سرک در حال خط اندازی به رنگ سرخ , سفید , حلقه حلقه , خالک خالک و نوشتن در روی دیوار های حویلی های مردم که 2,5 متر عقب 1 متر عقب و یا هم یک قدم پس یک قدم پیش جریان داشت سر انجام در سال 1395 بعد از تهیه و پاین بالا کردن پروپوزل .
منظوری پنج بندک ( کلفتک و یا هم جمگیر) در روی این جاده خانه خراب کن که جوان های مردم را همیشه به خاک خون میکشاند میخ و چسپ شد که تا جای هم جلوگیر از حادثات ترافیکی به نظر میخورد ولی کلفتک های میخ شده و چسپ شده بعضی ها کنده شده و بعضی ها هم در حال کنده شدن است و حادثات ترافیکی هم از این حالت استفاده کرده صورت میگیرد نمیدانم که این بار چیکار شود و سرنوشت ما مردم دره قاضی که همه روزه رفت امد در روی این جاده خون خوار داریم بکجا کشانیده شود شاروالی هم خدا است چیزیکه در توان داشته کرده دیگه چیکار کند نمیشه جبر خو نیست بعد از این هم فکر کنم همین جاده میداند و مردم که دل شان یا صلح میکنند یا هم این پروسه ادامه داره
.. 

نوشتن دیدگاه