05-03-2018

رسول پویان

زخم خون
05-03-2018

رسول پویان

زخم خونتیغ را در دست قاتل داده اند
همچنان پول ووسایل داده اند

سـرنـوشت مـردم بیچـاره را
پـاک در چنگ اراذل داده اند

امنیت را با قشون ویران کنند
مـیری با دزد قـوافـل داده اند

انتحـاری را بـه عـنوان شهید
رتـبـــۀ والا و کامــل داده اند

داعـش ســوریـه و بغــداد را
در فـغانـسـتان مـنـزل داده اند

طالبان را دالر و شهد و ریال
خلق را زهر هلاهـل داده اند

خاک درچشم وطن پاشیده اند
سرمه ازتیزاب وفلفل داده اند

سالها درزیر نام جنگ وصلح
زخم خون جای سُلاسِل داده اند

تـیــغ کاریـدنـد بـا اســم جهــاد
جنگ بی پایان حاصل داده اند

حـق را کـردنـد پای مال سـتم
منصب عالی به باطل داده اند

سنگ قانون برسر مردم زدند
ظالمـان را نـام عـادل داده اند

جهـل افـراطی بـه ما آورده اند
حکم بر سنگسار عاقل داده اند

دف بـدریـدنـد در بـزم نـشـاط
سـرمه در کام جلاجل داده اند

آدمی را غـرق دریـا کـرده اند
ماهیان را جا به ساحل داده اند

عـقـده میکارنـد در دنـیـای دل
تا قلم در دسـت جاهـل داده اند

کینه جو خالی بود ازسرّ عشق
چون ورا عنوان غافل داده اند


22/2/2018
رسول پویان

نظرات شما

pasabndy
استاد شاعر و قلم بدست توانای غوری ما اقای پویان! شعر خیلی جانانه و دلپسند شما هزار فیصد در شرایط فعلی این کشور تطابقت دارد و ملیون ملیون مفهوم و معنی های خیلی خاص را دارا بوده از خداوند منان برکت به عمر و قلمت خواهانم بنده از مطالعه این خیلی زیاد لذت برده ام شاد باشید. کابل پساندی 15 حوت 1396 هفت سی صبح

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب