03-05-2018

رسول پویان

ظالمان وحشی
03-05-2018

رسول پویان

ظالمان وحشیکـدام ظالم سـیه پوش کرده مارا
بسوگ وغم هم‏آغوش کرده مارا

سـتم در حـق مـا بگـذشـته از حد
به دام جنگ مدهوش کرده ما را

نـه تـنـها خــاک راه دیـو قــدرت
بهـر کف نعل پاپوش کرده ما را

به تاراج داده هست و بـود مردم
غلام حلقه در گـوش کرده ما را

به دالـر خـاک را بفـروخـته اول
فــدای نـقـشـۀ بـوش کـرده ما را

به جنگ سـرد امـریکا و مسکـو
تـنور داغ در جـوش کرده ما را

بـه پاکـستان و طالـب داده پیمان
درآتش سوخته پلوش کرده ما را

بـرای جـنگ ایـران و سـعـودی
به قُم و مکه مفروش کرده مارا

بــه جــام مـافـیـا، دزدان قـدرت
چوزالو دم بدم نوش کرده ما را

ربوده مهر دل ها را به افسـون
چراغ سرد خاموش کرده ما را

بـه گـورسـتان منزل داده دل را
به لـوح قبر منقـوش کرده ما را

شـکـسـته کمـره و دسـت قلـم را
خطوط محومغشوش کرده ما را

به بین جنگ و خون و انتحاری
فقطدرخواب خرگوش کرده مارا

نه تنها ظالمان خونریزووحش اند

خـدا گـویی فـراموش کرده ما را

2/5/2018
رسول پویان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب