07-05-2018

محمد اسحاق ثنا

صید دل‌
07-05-2018

محمد اسحاق ثنا

صید دل‌ای دختر زاری زاری 
نالم ز بی قراری 
در میان دختران 
گل ‌دختر مزاری 
دختر چی‌ خوب قشنگ است 
هم شوخ هم زرنگ است
در بردن صید دل
بی‌ جنگ و بی درنگ است 
از‌غمکت بسوزم 
نه شب ‌آرام‌ نه ‌روزم
خیاط شوم ‌دختر‌جان‌
کالا برت بدوزم
هر دم‌ صدا می‌کنم 
جانه فدا میکنم 
ای دختر‌نظر نشی 
خدا خدا میکنم 
دختر‌فدای ‌نامت 
من میشوم‌غلامت 
چون‌ کبوتر میشدم‌
میآمدم ‌به ‌بامتمحمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا
06/05/2018

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب