مجلات و کتب

12-05-2018

داریوش جواد

کاندیدی آقای احمد سعیدی در انتخابات ولسی جرگه قطعی شد
12-05-2018

داریوش جواد

کاندیدی آقای احمد سعیدی در انتخابات ولسی جرگه قطعی شدبعد از اعلان زمانم بر گزاری انتخابات ولسی جرگه توسط کمیسیون انتخابات تعداد از غوری تباران مقیم کابل تصمیم گر فتن خودرا کاندید کنند ، اما بعد ازینکه خبر کاندید شدن آقای استاد احمد سعیدی تحلیل گر امور سیاسی از رسانه ها پخش شد همه کاندید های احتمالی از کاندیداتوری خود به نفع آقای احمد سعیدی صرف نظر کردند واز کاندیدی ایشان اعلان حمایت نمودند وتنها جنرال محمد نیکزاد که دارائی روحیه اجتماعی نیز هست بر عزم خود باقی ماند واز تصمیمش منصرف نشد.اما امروز پنجشنبه تعداد از موی سفیدان غور بشمول کاندیدان احتمالی قبلی به منزل آقای جنرال محمد نیکزاد رفته ازوی خواستند تا از کا ندید شدن در ولسی جرگه صرف نظر کند چون رأئی طرفداران آقای سعیدی وجنرال نیکزاد تقسیم میشد وبرنده شدن مشکل بود.سر انجام فیصله بر این شد تا جنرال محمد خان نیکزاد از کاندیدی خود در ولسی جرگه ویا پارلمان به نفع محترم احمد سعیدی شخصیت فعال ومبارز آگاه کشور تیر شود ودر عوض خودرا  در انتخابات اینده من حیث نماینده مردم در شورائی ولایتی کا ندید کند.
فیصله نهائی: تمام کاندید های احتمالی  غوری تبار در کابل به نفع آقای احمد سعیدی انصراف دادند وحالا مردم غور در کابل یک کاندید را من حیث نماینده کابل حمایت میکنند وآن هم احمد سعیدی تحلیلگر وکار شناس امور سیاسی وامنیتی کشور. ومحترم جنرال محمد نیکزاد خودرادر انتخابات شورای ولایتی کاندید میکنند ومورد حمایت همه قرار دارند. به همه آرزوی مؤفقیت میکنم
با احترام
جواد 

نوشتن دیدگاه