20-05-2018

محمد سرور انوری غوری

مکلفیت های نظام های سیاسی درقبال حفظ منافع ملی:
20-05-2018

محمد سرور انوری غوری

مکلفیت های نظام های سیاسی درقبال حفظ منافع ملی:
 


هرنظام سیاسی براساس موقعیت تاریخی وجغرافیایی وامکانات مادی ومعنوی کشور خود برای نیل به منافع ملی باید:
- امکانات نظامی کافی ومتناسب با موقعیت واهداف ملی.
- دستگاه اطلاعاتی وامنیتی کارا .
- تامین وانباشت ثروت ملی ازطریق رشد اقتصادی.
- امنیت مستمرداخلی وخارجی .
- ایجاد وحدت ویکپارچگی داخلی(وحدت ملی).
- نیروی انسانی ماهر وسیستم آموزشی متناسب .
- غنای فرهنگ ملی وهم آهنگ کردن آن درتطبق بافرهنگ جهانی.
- توان تحقیقاتی ودانش فنی .
- تطبیق سریع باتحولات منطقه یی وجهانی .
- همکاری وروابط گسترده اقتصادی وسیاسی باکشورهای منطقه وفرامنطقه یی .
- حضورفعال درمجامع وسازمانهای بین المللی.
- دارای مسولیت پذیری درخصوص مساله صلح جهانی وامنیت بین المللی باشد.
- مطبوعات ورسانه های آزاد .
معمولآازنیروی نظامی وقدرت اقتصادی بعنوان قدرت سخت افزاری وازنیروی انسانی, فرهنگ,علم,دانش وتحقیقات بعنوان قدرت نرم افزاری یاد میشود .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب