01-07-2018

دکـتـر بصـیر کامجو

​حل اساسی مسئله ملی در افغانستان
01-07-2018

دکـتـر بصـیر کامجو

​حل اساسی مسئله ملی در افغانستانانسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه ، مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی است . این ارزش آمیختگی خلاقیت مغز متفکر انسان ، جهت گیری و شیوه خردمندانه را در اشکال شعور اجتماعی جامعه تبیین می کند. وشهروند را قادربه بازبینی مشکلات جامعه و ارزشهای حقوق شهروندی می سازد . بادرک ونگرش چنین رویکرد دانشی می باشد که ما پیوسته خویشتن را مسئول این راهکاردانسته تا مشکل اساسی موجود وگذشته جامعه مان را بگونه ای دقیق مورد باز شناسی و تأمل قراردهیم .


راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان چه است ؟

وجود آل واوضاع سیاسی متشنج درکشور وآموزش تجارب دست داشته از راستینه های تاریخی سرزمین نیاکان ، این درس اساسی  را به ما می آموزاند که بدون " حل اساسی مسئله ملی درافغانستان " , تأمین امنیت آشتی وسازش ،  نشدنی است . ادامه مطلب در اینجا

 

 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب