08-07-2018

محمد سرور انوری غوری

عــوامل تهدیدکننده امنیت ملی:
08-07-2018

محمد سرور انوری غوری

عــوامل تهدیدکننده امنیت ملی:- جنگهای بین المللی.
- تحریمهای اقتصادی.
- بحرانهای سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی.
- حوادث وافات طبیعی.
- شیوع بیماریهای گوناگون.
- انقلابات وشورشها.
- درگیریهای قومی.
- بحرانهای داخلی سیاسی ,اقتصادی و........
-  پیدایش و گسترش ایدئولوژی که مخالف حاکمیت ملی کشور باشد.
- فزونی یا انفجار جمعیت کشور همسایه، به ویژه همسایه مخالف.
- پیشرفت اقتصادی و تولید انبوه در کشور همسایه به ویژه همسایه مخالف.
- اتکای بیش از اندازه اقتصادی ، فنی و نظامی به یک کشوری خاص.
- کوچکی و ضعیفی یک کشوراز نظر قدرت.
- موقعیت نا مساعد جغرافیوی.
- افزایش قدرت نظامی کشور دشمن.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب