17-07-2018

محمد سرور انوری غوری

ابعاد امنیت انسانی را باید از یاد نبرد:
17-07-2018

محمد سرور انوری غوری

ابعاد امنیت انسانی را باید از یاد نبرد:
  امنیت فردی , امنیت سیاسی, امنیت اجتماعی, امنیت اقتصادی,امنیت غذایی, امنیت محیط زیست, امنیت صحی وامنیت ارتباطات. بنا بر داشتن معلومات کافی خواننده گان محترم درمورد مطالب فوق ضرورت به تشریح و توضیح نیست.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب