26-07-2018

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تشبیهات ویژه در کلام حافظ
26-07-2018

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تشبیهات ویژه در کلام حافظزمانیکه داریم دستِ حافظ می بوسیم، این تشبیهات را به خوانش حافظ زیرِ دید داشته باشیم. حافظ در کلام اش جهان را به جام، فلک را به ساقی، اجل را به می تشبیه فرموده اند. هرگاه که حافظ می خوانیم، با تشبیهات ویژه حافظ کاملاً خود را آشنا سازیم و بعد دست حافظ ببوسیم.
این تشبیهات دربرگیرندۀ رازِ کلام حافظ است یا بهتر بگویم این کلیدِ گنجِ حافظ است.

جهان جام و فلک ساقی اجل می
خلایق جرئه نوشی مجلسِ می
خلاصی نیست اصلا هیچ کس را

از این جام، از این ساقی، از این می

تشبیهات را که دارم از حافظ پیش کش پیش حضور می نمایم، در خوانش کلام حافظ ضرور پنداشته می شود که بدون این داشته، طرف کلام حافظ رفتن خطاست!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب