19-08-2018

رسول پویان

کعبۀ دل
19-08-2018

رسول پویان

کعبۀ دلکعـبــۀ دل کـه بـی ریـا بینی
قـبــله را چـارســو روا بینی

خانۀ سنگ وگل چه میجویی
هر طرف رو کنی خـدا بینی

ازسیاحت چو بگذری حاجی
کعـبـه در کــوخ بـیـنـوا بینی

رو بـه معـبـود آسـمانـی کـن
کعـبــه و کـربـلا چــرا بینی

از تجـارت مجـو عـبادت را
جــای حــق سـکۀ طـلا بینی

گر زمکر و ریا کنی پرهیز
همــه نــور دل و صـفا بینی

کبر و آز ات اگر شود دانش
خویـش را خاک زیر پا بینی

گـر طلسم تعصـب و تبعیض
بشکنی، ذهن و دل رها بینی

مذهب تان اگـر شـود عرفان
جـمـــله ادیـان همـنـــوا بینی

گرشوی یار وحشت وافراط
ملـل و خـلـــق را جــدا بینی

ورکنی عدل و داد پیشۀ خود
پـادشـاه کــم تـر از گـدا بینی

گـر مـساوات را دهی بر باد
همه یک بـام و دو هـوا بینی

آب چـشـم دل ات اگـر ریـزد
روی بی شرم و بی حیا بینی

کـور گـردد چـو دیـدۀ تـدبـیر
خصــم را یـار و آشــنـا بینی

گرزمین را کشی ز ذکر خدا
چـرس و تریاک و مافیا بینی

سـر نهی گـر به خطّ افراطی
در وطـن مـاتــم و عـزا بینی

مهر را گر کنند زنده به گور
دل بـی نــور هــر کجــا بینی

وحشت ازشهروروستا جوشد
تـرس و دلهـــره و بــلا بینی

همه جا فـتنه و دروغ و نفاق
از ســـیـاســــتـگر خـطا بینی

دنبه می گـندد از درون خـود
جـنـگ اقـــوام در ســرا بینی

همـه با نقـشـه می شـود اجرا
هـر کجا جنگ و ماجرا بینی

حرف وحدت که خاردلها شد
بلـبـل و گل ز هــم جـدا بینی

کینه و عقده کرده دلها سنگ

رو و دل سـنگ سـنگـپا بینی

24/7/2017
 رسول پویان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب