21-08-2018

محمد اسحاق ثنا

عید غم
21-08-2018

محمد اسحاق ثنا

عید غم

 عید آمد عید ما امسال‌ عید شاد نیست 
مردم‌ ما از‌ پریشانی‌ و‌ غم آزاد نیست

خوان مردم خالی و قوت شان خون‌ جگر
هیچ کس‌چون مردم ما هستی اش برباد نیست

عید روز شادی و آرامی و هم خرمیست
با دریغ چون ملت ما در جهان ناشاد نیست

داد و واویلا ز هر‌ شو گوش رهبر گشته کر
هیچ جا چون ملک ما در ظلم‌ و در بیداد‌ نیست

لاف میهن دوستی‌ دارند بسیاری‌ ولی 
چک کسی‌ در عشق‌ میهن همسر فرهاد نیست

مردم ما‌ با‌ چه طالع‌ زاده شد آخر‌ ثنا 
سال ها شد فارغ از استبداد نیست 


محمد‌ اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب