10-09-2018

محمد اسحاق ثنا

دشت برچی‌
10-09-2018

محمد اسحاق ثنا

دشت برچی‌چو کابل در جهان بیت الحزن نیست 
به‌ جز‌ خون ریختن حرف‌ و سخن نیست

نه‌ کس آرام دارد روز یا شب 
جای‌ امن برای مرد و‌ زن نیست 

نصیب ساکننین‌ دشت برچی‌
چرا دیگر به‌ جز گور و کفن نیست

به جز تبیعض رنگ و قوم و مذهب 
بر‌یک دیگر چرا جز سوی ضن‌‌ نیست‌ 

در این‌ غربت سرا‌ هر لحظه سوزم
مرا دیگر به جز یاد وطن نیست 

ثنا آیی مگر دنبالم آن روز 
در آن فرصت که روح ام در به در نیست


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا‌
۱۰/۰۹/۲۰۱۸

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب