14-09-2018

محمد عزیز عزیزی

نصیحتی به سورناچیان جنگ اختلاف درافغانستان
14-09-2018

محمد عزیز عزیزی

نصیحتی به سورناچیان جنگ اختلاف درافغانستانبس کنید ای بد سـگالان بس کنیـد
ای بدام نفس وشیطان بس کنید

بر خرد حرمت گذارید هر یکی
دشمنی با عقل وعرفان بس کنید

از گذشته درس می باید گـــرفت
تابکی  در بند عصیان؟ بس کنید

گر همی ترسید ز قهــر کبریا
دشمنیها را همـه تان بس کنید

گر قبول دارید کتاب ذوالجلال
از برای حکــــم قرآن بس کنید

ملت است بیچارو وهـردم شهید
بس کنید آزارایشان بس کنید

من منم را سر برید ای جاهـــلان
تا شوید محبوب رحمان بس کنید

کارهای تان به ضد شرع ودین
برخلاف دین و ایمان بس کنید

بذر کین و اختلاف وبغــض را
کاشتن در باغ وبستان بس کنید

نفس شـوم وحب جـــاه ومــال را
دور سازید از دل وجان بس کنید

فکر منحوس تعصب را زخـــود
هر یک از اتباع افغان بس کنید

دشمنی با حزب وجمعیت چه سود ؟
هر دو هستید مثل اخوان بس کنید

دشمنان را شاد وخرم کـــرده اید
خویش را ریشخند ایشان بس کنید

این ندای آسمان باشد« عزیز»
کشتن نسل مسلمــان بس کنید

پایان

---------------------
م - ع - عــزیزی
11-09-2013

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب