25-09-2018

محمد اسحاق ثنا

ملک ویران
25-09-2018

محمد اسحاق ثنا

ملک ویران

در ملک ماست امروز کشتن چقدر آسان 
انسانیت چی‌ مشکل وحشت گری فراوان

با جهل و با خرافه در سازشیم و‌ اما 
از دانش و فضیلت هر آن شدیم گریزان

ما را غرور بی جا آورد در تباهی 
یا‌ رب تو این تباهی با لطف خود بگردان

هر‌ روز انتحاری هر روز قتل‌ و کشتن‌
یک گوشه ای وطن نیست از جنگ نگشته ویران

پیر‌ و جوان میهن آزرده از (غنی) اند 
تا کی بود به قدرت این فتنه جوی شیطان

باشد نجات میهن آخر ثنا به زحمت 
کاخ ستم به زحمت باشد شود که ویرانمحمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲۵/۰۹/۲۰۱۸

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب