30-09-2018

دکتور محمد انور غوری

احمد سعیدی - کاندید نمایندگی کابل در ولسی جرگه
30-09-2018

دکتور محمد انور غوری

احمد سعیدی - کاندید نمایندگی کابل در ولسی جرگه
احمد سعیدی فرشته نیست ، جنیات نیست ، نابغه نیست ، انسان معمولی و جایزالخطاست ، اما او : یک شخص عمل گرا(پراگماتیست) ، وطن دوست ، حساس ، با قضاوت ، صمیمی ، خوشخوی ، بی تعصب و بلند همت است.  مقابل بی عدالتی ها می ایستد ، در مصیبت های ملی متاثر می شود ، حضور می یابد ، زار زار می گرید و برای زخمی ها بیدریغ خون می دهد ، از گفتن حقایق هراس ندارد ، سخنانش رابه گوش هرکس و هر مقام  رسانده میتواند ، راجع به اوضاع منطقه و جهان اطلاعات کافی دارد ، کینه کش وسیاه درون نمی باشد ، به نسل جوان و تعادل حقوق زن و مرد، خوشبین است ، با هیچ کس دشمنی شخصی ندارد ، به زبان های فارسی و پشتو، فصیح صحبت می کند. اگر به شورا برود کسی را به بوتل نمی زند و کسی هم اورا زده نمی تواند ، در مجلس به خواب نمی رود ، غیر حاضری نمی کند، لاف نمی زند ، او هرگز کج بحث ، کج مرض ، منفی باف ، حسود و خود بین نیست. نسبت به نابسامانی های روز گارکشور، سینۀ سوخته و درد درون دارد.
 
کار ملت نه به افسانه و افسون باشد
***
سینۀ سوخته و درد درون می خواهد
بیدل

نظرات شما

فضل احمد
سلام به استادی محترم انورخان همیشه صحت تان آرزو دارم حقیقت را گفتین سعیدی صاحب آدم خوب صادق واقعی است صدای مردم را به گوش مقام های بلند می رساند با احترام فضل احمد هالند
فضل احمد
سلام به استادی محترم انورخان همیشه صحت تان آرزو دارم حقیقت را گفتین سعیدی صاحب آدم خوب صادق واقعی است صدای مردم را به گوش مقام های بلند می رساند با احترام فضل احمد هالند

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب