21-10-2018

رسول پویان

کشور در آتش
21-10-2018

رسول پویان

کشور در آتش

بـاغ میـهــن از ثـمـر انـداختند
در تــن جـنـگل تـبــر انداختند

حاصل مارا ملخ ها خورده اند
در دل خـرمـن شــرر انداختند

کورشد چشم وطن ازدود شـان
آتشی در خشک و تـر انداختند

اسب پی کردند درمیدان جنگ
غیزه را بـر کـون خر انداختند

دل به فتوای سـعودی داده انـد
حال و فردا در ضرر انداختند

حلـقـه بـرگـوشـان کور اجنبی
ریـسـمان دور کـمــر انـداختند

روی می پـوشند از طوطی نر
تـن بـه زیـر لـنده غـر انداختند

سر به پاکستان و پا کاخ سـفید
تـن بـه گـنـداب قـطـر انداختند

خاک ما را در خـفـا بفـروختند
ملـتـی را در خـطـــر انـداختند

مملکت چون گور ملا شد ولی
قـفـل سـنگـینی بـه در انداختند

غرق دزدی و فساد و اختلاس
دل به چنگ سیم وزر انداختند

پارلمان شد مرکـز چور و چپو
خـاک در چـشم بـشر انـداختند

سرنگون شد تاج و تخت آرزو
ارگ را از کـر و فـر انداختند

قول ها و وعده ها از یاد رفت
خلـق مـا را از نـظــر انداختند

یار دزد و ضد صاحبخانـه اند
فکر سـربازی ز سـر انداختند

حرف بسیاروعمل نابود گشت
گـنـد انـبـان در خـبـر انـداختند

نیست فیضی در دعـا و دردوا
هـر دو یش را از اثر انداختند

همچو ملّا سـرنـوشـت خلق را
در قضـاء و در قــدر انـداختند

وقت پرسش آمد و روزحساب
خویشتن را کور وکر انداختند

بهـر چـوکـی فـاســدان دولـتی
بـا ریـا طـرح دیگـر انـداختند

حـامیان مملکت را می کـشند
خائـنـان را پـیش تـر انداختند

طالب و داعـش را فـربه کنند
مملـکـت را در سـقـر انداختند

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب