28-11-2018

محمد سرور انوری غوری

نوع از فساد ( موانع درجریان تطبق عدالت)
28-11-2018

محمد سرور انوری غوری

نوع از فساد ( موانع درجریان تطبق عدالت)

 

عدالت عبارت از رسیدن حق به حقدارآن است ویا عبارت از موازنه حقوق ومکلفیتهای یک شخص است . قسمیکه میدانیم  تامین عدالت یک عنصرلازمی وضروری یک جامعه میباشد که درموجودیت آن درجامعه آرامش وبرابری به میان می اید وبرعکس آن ؛ جامعه شکار بدبختی , نابرابری وامتیاز طلبی میگردد.

         درپاره 6 سوره المایده قران عظیم الشان , الله(ج) چنین حکم مینماید : عدالت نماید که به تقوا بسیارنزدیک است .

         حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید : باکافرزنده گی میتوان کرد مگربا بی عدالتی زنده گی کردن مشکل است .

         دوکتورعبدالکریم زیدان درکتاب اصول دعوت درصفحه 133 می نویسد : دولت عادل اگرچه کافرهم باشد باقی میماند اما دولت ظالم اگرمسلمان هم باشد نابود میشود .

         چرچل میگوید :دولت بریتانیا زمانی سقوط خواهد کرد که عدالت ازمحاکم کشورفرارنماید .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب