09-12-2018

محمد سرور انوری غوری

حرب اقتصادی :
09-12-2018

محمد سرور انوری غوری

حرب اقتصادی :

 

حربیست که سلاح و وسایط آن قدرت اقتصادی میباشد و بصورت عموم موضوعات مورد علاقه و ساحه های داخل فعالیت آن قرار ذیل اند:

زراعت ، صنایع ، تجارت ، و اصلات ، مالیه ، نفوس ، معنویات ، استخبارات اقتصادی ( منابع اقتصادی دشمن و طرز مساعی و تشکیلات آن ).

شکل فعالیت ان هم تعرضی و تدافعی بوده و ذیلاً خلاصه میشود:

1-شکل تعرضی حرب اقتصادی :

- اقتصادی را که احتمال استفاده دشمن از ان موجود باشد خریدار ی نموده دشمن را محروم ساختن و یا دامپنگ نمودن ( فروش اشیا بقیمت نازلتر )

- رقابت اقتصادی – سبوتاژ اقتصادی

- اسباب اعتصابات را بوجود آوردن

- در بازار پول جعلی را داخل و اعتبار پول را تنزیل دادن

- بوجود اوردن بازار سیاه

- قدرت حر ب را خارج احتیاجات حر ب بمصرف رسانیدن

- ذریعه وسایل مختلفه ، موجب صرفیات بزرگ شدن

- بداخل حرب با سلاح نیز اجرای تخریبات اقتصادی ، محاصره اقتصادی ( بلوکاد) و ضبط و تحدید موازنه ادخال و اخراج و غیره را نمودن.

2-شکل تدافعی حرب اقتصادی :

- اخذ تدابیر پاسیف

- تیت نمودن

- ستر و اخفا

- تاسیس زیر زمینی ها

- اخذ تدابیر اکتیف

- تخریب

- ستوک ( دیپو)

- تامین بنیه اوتارسیک ( بقدر ممکن هر چیز را از داخل مملکت تامین نمودن)

- حمایه اقتصاد ملی از طرف دولت

- بمواد اقتصادی دشمن جواب رد دادن ( بایکاد)

- تحدیدات در استهلاک

- تدابیر سیاسی

- تدابیر پسکولوژی ( پروپاگند و قناعت دادن )

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب