01-01-2019

محمد عزیز عزیزی

آدمی از دین وخرد سربلند
01-01-2019

محمد عزیز عزیزی

آدمی از دین وخرد سربلند


هر که نداند رهِ خــر بستنش

جای الاغ بستـه کند گردنش

 

آنکه ازآن خیری بکس نارسد

مثل هم است زندگی ومـُردنش

 

آدمی از دین وخرد سربلنـد

نه به لباس تن ویا خورد نش

 

دل به قمـار خانۀ دنیا مبند

بریک ودو مـرحلۀ بردنش

 

مرحمی باش بردلِ هردرد مند

نه پــیِ افســردن وآ زردنش

 

آنکه ندارد دلی در سینه اش

یا که دمــاغی برِ فهمـیدنش

مــدرسه ومکتب ودارلفنــون

نفع ندارد به او از خواندنش

 

پند« عزیزی» برِ تسکین قلب

نه پیِ غمگینی ورنجانــدنــش

پایان

----------------------

یکشنبه ساعت 14:27

نهم جدی سال 1397 هجری شمسی

مطابق به : 2019-12-30

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب