04-01-2019

عزیزه عنایت

رهگذران !
04-01-2019

عزیزه عنایت

رهگذران !


ازســرا پــردۀ اســرار نهــان میــدانی
شیوۀ خوب وبــد ورمـزجهــان میـدانی

وادی رهگـذران است پــرازفـتنه وشـر
رهی پــرپیچ وخمی رفتـن مـان میدانی

سـراین قافله را کس نشنیده ست کجـا ؟
جــرس ونــالـۀ او را تـوعیــان میــدانی

رفته گان رفته وما درطلب هستی وجان
ایـن تـویی ازرمق وهستی وجان میدانی

تــا کجــا راه بــریــم بــا همه این آبله پا
آه پـــرسوز جگر، اشک و فغان میـدانی 

زیــراین چــرخ کمبودیم وهمه سرگردان 
چیست مقصــود، نـدانـیـم وتـو آن میدانی

گر"عزیزه" زرهـت دور شود یک نفسی

بـدهـد ازکف خـود تــاب وتــوان میــدانی 

2018/7/26
 
عزیزه عنایت 

نظرات شما

عزیزه عنایت
سلام به جناب قادر جان علم مدیر مسوول سایت وزین و پر درخشش جام غور تقدیم است . ممنون از نشر سروده . باید بگویم که همیشه بخاطرحفظ و رشد فرهنگ وطن سعی و تلاش میکنید که فعالیت های فرهنگی تان قابل قدر و ستودنیست . همیشه موفق و سلامت باشین .
عزیزه عنایت
سلام به جناب قادر جان علم مدیر مسوول سایت وزین و پر درخشش جام غور تقدیم است . ممنون از نشر سروده . باید بگویم که همیشه بخاطرحفظ و رشد فرهنگ وطن سعی و تلاش میکنید که فعالیت های فرهنگی تان قابل قدر و ستودنیست . همیشه موفق و سلامت باشین .
Qader Alam
تشکر، شما یکی از فرهنگیان قابل قدر برای همه نسل ها هستید، برای تان موفقیت بیشتر آرزو میکنم.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب