08-01-2019

عبدالکریم غریق

ابوبکر عبدالغفار بن محمد شِيروِي نیشابورِي:
08-01-2019

عبدالکریم غریق

ابوبکر عبدالغفار بن محمد شِيروِي نیشابورِي:


ابوبکر عبدالغفار بن محمد بن حسین بن علی بن شیرویه بن حسن بن علی جنابذِي شیروِي نیشابورِي در ماه ذی الحجه سال 414 هجری قمری در قریه کونابذ(جنابذ) در قهستان که ناحیت بزرگی از نیشابور می باشد متولد گردید، او شخصیتی محدث و فقیه و در عین حال مردی صالح، پرهیزگار و درستکار بود، و به کار تجارت اشتغال داشت. موصوف از قاضی ابوبکر احمد بن حسن حیرِي، ابی سعید محمد بن موسی بن فضل صیرفِي، ابومنصورعبدالقاهر بن طاهر اصولی بغدادِي،  اباعبدالرحمن محمد بن ابراهیم بن یحیی مزکِي، فضل الله بن ابی الخیر میهنِي، پدرش محمد بن حسین شیروِي، ابی حسان مُزَکِّي، احمد بن محمد بن حارث نحوِي، ابی عبدالله بادکوبه و جماعتی دیگر حدیث روایت نموده، و از او ابوبکر سمعانی، پسرش حافظ ابوسعد، ابوالفتوح طائی، عبدالرحیم حاجِي، عبدالمنعم بن عبدالله فُراوِي، ذاکر بن کامل خفاف، ابوالمکارم اللبان و مردمان زیادی دیگر روایت کرده اند.
   امام ابوسعد عبدالکریم سمعانی در کتاب الانساب می نویسد: ابوبکر عبدالغفار شیروِي مردی صالح و پرهیزگار بوده، و سفر های زیادی به شهرهای مختلف از جمله سفری به اصفهان داشته، و در اصفهان از ابابکر محمد بن عبدالله رِيذه(زبده) ضبِي، اباطاهر محمد بن احمد بن محمد بن عبدالرحیم کاتب، اباطاهر احمد بن محمود ثقفِي و عده أی دیگر حدیث روایت نموده است. ابوبکر شیروی در ماه ذی الحجه سال 510 هجری قمری در حالی که سن نود و شش سالگی را تکمیل نموده بود، در نیشابور وفات یافت، چشمانش کم بین شده، اما حواسش تغیر نکرده بود. کتب ذیل از تالیفات وی می باشد: 1 – تفسیر قرآن کریم. 2 – الأجزاء در حدیث. 3 – الفوائد در حدیث.

منابع و مآخذ:
1 - سیر اعلام النبلاء – جلد چهارم – صفحه 146 و 147 – به شماره 4587 – طبقه بیست و ششم – تالیف امام ذهبی – عربی.
2 - کشف الظنون – جلد پنجم – صفحه 473 – تالیف حاجی خلیفه – عربی.
3 – الانساب – جزء سوم – صفحه 499 – حرف شین – تالیف امام ابوسعد سمعانی – عربی.
4 – سایت ویکیبیدیا الموسوة الحرة (دائرة المعارف عربی) آخرین تعدیل 9 فبروری سال 2018 – ساعت 37/ 21 – عربی.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب