05-03-2019

محمد اسحاق ثنا

فکر میهن
05-03-2019

محمد اسحاق ثنا

فکر میهن


بار غم گر کم نشد از شانه بارم می کشد 

درد هستی دیر شد آخر فشارم می کشد 
 

چرخ نگزارد دمی آرام گیرم روز و شب 

رفته‌رفته ناله ای شب های تارم می کشد
 

چون بهاران میرسد این جا شود گل موجزن 

یاد کشور می کنم صوت هزارم می کشد 
 

لاف آرامی به میهن میزند هر دم غنی 

این دروغ شاخ‌‌دار خنده دارم‌ میکشد 
 

فکر میهن لحظه ای آرام نگزارد مرا 

عاقبت این غصه لیل و نهارم می کشد 
 

گر که امروز زنده ام روز دیگر آخر ثنا‌

بی مروت این جهان و روزگارم می‌ کشد 
 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا‌

۴/۰۳/۲۰۱۹

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب