08-04-2019

نظیر ظفر

بهاریه
08-04-2019

نظیر ظفر

بهاریه


تبــــسم از لب میـگون یار می زیبد
شــــمیم خـنده گل در بهار می زیبد

اگر چه وصـــل میسر نمی شود اما
خیــال یار به صــد انتظار می زیبد

نه باده نوشــــم ونی زاهدم ولی دانم
بیاد ســـاقی مــــهرو خمار می زیبد

نگاه خـم خمکم در دیار خوبان است
به قصد آ هــوی زیبا شکار می زیبد

ز اشک دیده من ای(ظفر) ملول مشو

مــــــــیان کوه غمـــم آبشار می زیبد

 نوشته نذیرظفر 98/1/1

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب