10-04-2019

نصرت بامیانی

این تازه ترین شعر که از من به هوا رفت
10-04-2019

نصرت بامیانی

این تازه ترین شعر که از من به هوا رفت


این تازه ترین شعر که از من به هوا رفت 
آهی جگری بود که بر باد فنا رفت 

دیوانه ترین شعر که تا حال سرودم 
آواره ترین نغمه که در گوش خدا رفت 

با مصرع و بیت و غزل و سازو دو بیتی 
بیداد من از هجر تو آخر به کجا رفت 

از عرش ندا آمد و از قصه خبر شد 
آیا به کر گوش تو یک لحظه صدا رفت ؟ 

زین عمر که در پای محبت به سر آمد 
نیمش هدر غصه و نیمش به دعا رفت 

وز بسکه ز چشمان تو مشغول دعایم 
امروز نماز سحری ام به قضا رفت 

چیزی نشود حاصل ازین دشت و بیابان
هر داغ شقایق که به دنبال دوا رفت

شعر : نصرت بامیانی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب