13-04-2019

محمد عزیز عزیزی

یاری مظلومان ودشمنی با ستمگران
13-04-2019

محمد عزیز عزیزی

یاری مظلومان ودشمنی با ستمگران


درد مـنــــدان را به دنیا تا توانـــی یار باش

هرکجا غمدیده ای بینی به آن غمخوار باش

 

هیچگاه بر قلب مظلومی مزن سنگِ جفا

مـَرحم ودارو به زخمِ هر دلِ افگار باش

 

سوزنی می باش تا خاری زپا بیرون کنی

در رۀ خـلق خدا نه سنگ ومیخ و خار باش

 

معرفت حاصل شود،ازمجلسِ صاحبدلان

همـــره ویار ورفـــیق مــردم ابرار بــاش

 

تا شوی آگه ز راز محـفلِ روشندلان

همچواهل خانه آنجا محرمِ اسرارباش

 

از حــریمِ خلـــوتِ هر ظــــالم و بدکاره ای

الحذر! دوری گُزین ؛از رنگ آن بیزارباش

 

« «یک قـــدم راه است ، بیدل از تو تا دامان خاک

«بر سر مژگان چواشک ایستاده ای هشیارباش»!(1)

 

این جهـان صحن عمل باشد برای امتـحان

کامـیابی گربخواهی لاجـِرم ، پُر کار باش

 

در شبِ دیجور تنهــــائی به یاران ای « عزیز»

همچو شمعی روشنا بخش و پر از انوار باش

پایان

---------------

م - ع - عزیزی  

(1) - این مصرع از حضرت بیدل به عاریت گرفته شده است

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب