21-04-2019

دکـتـر بصـیر کامجو

گــزینه خــود کفــانی برنامه سیاسی قبیله
21-04-2019

دکـتـر بصـیر کامجو

گــزینه خــود کفــانی برنامه سیاسی قبیله


خود کفانی و انفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیر انسانی و نفرت انگیز، زشت و ناسزا، قبیح و ناهنجار، شنیع و ناپسند است . که بوسیله گروه های نام نهاد اسالمی طالبان پشتون افغان انجام می پذیرد و با از دست دادن کمترین تلفات ناچیز، موفق به قتل و کشتار صدها شهروند بی گناه کشورما می گردد . خود کفانی و انفجار یک برنامه خیلی سنجیده شده سیاسی از جانب رهبران ومشاوران قبیله افغان چه در دولت وچه بیرون دولت برای تداوم و استقرار حاکمیت سیاسی تک محور قبیله افغان، درکشورما پیشبرده می شود .ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب