11-05-2019

رسول پویان

درس زندگی
11-05-2019

رسول پویان

درس زندگی


درس زندگی


نیست عیبی گرکنی هردم سوال
گـر نـدانی مطلـبی بـاشـد محال

تـا تــوانی بــادۀ دانـش بـنــوش
آدمی از عـلـم می گـیـرد کمـال

از سـفــر آمــوز درس زنـدگی
آب از جـریان می گـردد زلال

عـشـق بحــر بـیکـران دل بُـوَد
گوهرهر موج آن شوق وصال

ریشـۀ سـرو هـزاران سـاله یی
قـصه هـا دارد از عـهــد نهـال

بـوی تـوفـان قـیـامت می رسـد
در مـشام عـقــل از بـاد شمـال

زنـدگی آغـاز و انجـامی نـدیـد
گرچه در دنیای ما گیرد زوال

طرز ابـراهیم و بودا دیـده ایـم
کیست یارب بـانی قتـل و قتال

خوی زرتشتـست یا کنفیسیوس
جلوۀ خـورشـید یـا درک روال

عقـل یونان در سـیه چالی فتاد
سفسطه ویرانگر بحث و جدال

هوش روباطین چه میآرد پدید
حسّ تن وعشق دل گیرد زوال

شور شمس ونای مولانای بلخ
خلوت عرفان دل یا قیل و قال

نقـش پیکاسـو و مانی در هـنر
عمق دل یا جلـوۀ شـوق جمال

بــادۀ خـیـــام در جـــام طـرب
شعر حافظ نغمۀ مستی و حال

سنت تجریـد رهبان یا که ایـن
اجتماع کـوچک اهـل و عـیال

نـور گِل از جـلـوۀ اشـراق دل
بوی گل بیگانه ازرنگ ضلال

زهـرۀ شـیر ژیـان سـلطان تـن
ترس بیجا گُرد را سازد شغال

واژگان تصویرهستی دردماغ
عـرق امواج یقین غرق خیال

زندگی پیونـد حـال لحـظه هـا
داســــتـــان آرزو و ایـــده آل

قصۀ تاریخ از حـال شـماست
نَقل فـردا بـاز گـردد نُقل حال


7/5/2019
رسول پویان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب