19-05-2019

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

امروز روز سوم است که به کلاس ها تشریف نمیبرند
19-05-2019

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

امروز روز سوم است که به کلاس ها تشریف نمیبرند


امروز روز سوم است که به کلاس ها تشریف نمیبرند


 آموزگاران معظم، مکاتب شهر "فیروزکوه" ازمشکلات حیاتی ومزد کم به ستوه آمده اند لاجرم دست به اعتصاب بردند، تا زمانیکه معارف میهن مان، بخواست های برحق این طیف نیکو، پاسخ مثبت عطا نفرمایند، همچنان به اعتصاب حق طلبانه شان ادمه خواهند داد.
اگر گوش معارف کشور، نسبت به خواستهای آموزگاران عزیزمان، ناشنواگردد دست به تظاهرات ملیونی خیابانی خواهند برد، که عواقب وخیم بدوش مقامات بلند پایه معارف وطن خواهد بود!!!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب