28-05-2019

صدیق رهپو طرزی

خط سوم
28-05-2019

صدیق رهپو طرزی

خط سوم


من با این نوشته از فرید سیاوش در جال جهانی آگاهی، برخوردم.
از آن جایی که با او آشناییی دارم و باری هم با هم گفت و گویی داشته ام، با علاقمندی آن را به خوانش گرفتم.
هر قدری که به متن دیدگاه های او نزدیک تر می شدم، بر شگفتی ام افزوده می شد.
در همان لحظه برخی از دیدگاه هایم را نوشتم و آن را با شما شریک می سازم.
برای این که با نوشته اش آشنا شوید، آن را پیش از نگاه خود، در برابر تان قرار می دهم.
دیده به راه نگاه های تان.ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب