03-06-2019

محمد دین محبت انوری

مجلس عطف افطار
03-06-2019

محمد دین محبت انوری

مجلس عطف افطار


درس صفا و مروه در پیوند دلها و صفای قلب ها رخنه کرده بود.

ماه مبارک رمضان به روزهای واپسین دهه آخری نزدیک شده بود.گوش کردن قرآن،خواندن قرآن،ختم قرآن جزاساسی اعمال نیک وپرفیض درایام روزه به حساب می آید.روزه گرفتن،رفتن به مسجد،ادا نمودن نمازبا جماعت، افطار با همسایه ها،آوردن غذاها ومواد خوراکی برای افطار، منتظرماندن به آذان افطاری سرسفره باجمله نمازگذاران محل، تسبیح وذکرگفتن، کمک به مستمندان وفقرا درایام ماه رمضان فضایل وشاخص های فعالیت ویژه به مسلمانان بوده که رسم زندگی یک انسان مومن را اثبات میکند. شرکت درنماز تراویح وتحمل سختی استادن وکشیدن درد کمروپاهایکی دیگراز فرصت بدست آوردن ثواب بی شمار وذخیره کردن آن درقیامت میباشد که تمام مسلمین علاقه وشوق آنرا دارند.
باشندگان مسجد فیروزکوه فامیلهای میدان هوایی شهرفیروزکوه هرسال با نظم وتدابیر خوب مراسم مذهبی خودرا با اشتراک عموم مردم بجا می آورند.علاقه وعشق خودجوش اهالی به دین ومذهب شان ناشی ازعقیده وایمان صادقانه به ارزشهای اسلامی بنا شده که هیچ وسیله واسباب رانمیتوان درآن پیدا کرد جزعشق حقیقی به ذات پاک یکتا وحبیب اش!
حاجی خطیب مسجد ما که هرساله درس ترجمه وتفسیرقرآن را با لحجه ی شیرین ودلنشین بطور داوطبانه ورضاکارانه با مردم پیش میبرد،پختگی وعشق عمیق بین ملا ومردم را ثابت میکند. مولوی ما با مردم بین آسانی وسختی رفتارمیکند. ومردم نیز محبت عالم را درگوشه دل شان جا داده اند.
محبت وبرادری اسلامی بین مقتدیان وملا زمانی محکم وپایدار میشود که مقصد ومدعا جز رضای خدا چیزی دگر وجود نداشته باشد.
روز بیست هفتم رمضان بود که به مسجد رفتم ودر داخل مسجد عده ای کثیری از محسن سفیدان، جوانان،نوجوانان واطفال در اطراف حاجی خطیب مسجد زانو زده ودرس ترجمه وتفسیرقرآن شریف را گوش داده بودند.
من که بدرس های گذشته حاضرنبودم درس جاری بجای رسید که موضوع صفا ومروه نیزتدریس میشد اما زمان افطار نزدیک شده بود معلم ازاشتراک کننده گان پرسید که درس را به همین جای ختم کنیم تا فردا شما چه نظر دارید؟ ولی درس آنقدر تاثیربر روان مردم گذاشته بود که همه اسرار کردند تا موقع رسیدن افطار ادامه بدهید این درحالی بود که کاسه های غذا وچاینک های چای کم کم به مسجد رسیده بود. باران آنروز هوارا صاف،گوارا ومعتدل کرده بود وزمین زیر نم با گل ولای خوشی میکرد.
طبق معمول روزهای بارانی وقت افطار بداخل مسجد قدیمه وکوچک می نشستیم.اما آمدن نمازگذاران زیاد وهجوم مردم محله ها گنجایش آنرا نداشت،اهالی زمین را جارو نمودند وفرش های مسجد را بیرون هموار کردند همه ما بیرون رفتیم درفضای باز وهوای ابری برسر سفره رنگین غذاهای متنوع نشستیم.
هرکس جهت ثواب،خدمت،رساندن غذا وسایرخدمات تلاش میکرد. دیدن این صحنه دل شوق والفت اهالی محبوب ترازگذشته بیرون ازتن شان به تپش آمده بود ونوعی ازهوا وهوس احسان، همدلی،خوشی،عشق به انسان به وجود شان درحال تنیدن ورقصیدن بود. من به چشم خودم حس میکردم که تارهای محبت ازتن دلم به سوی دلهای همسایه ها میرود وگاهی این تارها بال وپرمیکشید وپرواز میکرد وازکنترول واراده خارج میشد و لحظه ای شیرین ترازین را بیاد نداشتم. درچهره های همه مهربانی، خنده وعطوفت جلوه موج دوانده بود وقلب ها درآتش عشق به خدا از دود بدن نیز گذشته بود.پس آسایش زندگی درصفای دلها وپیوستن اندیشه های پاک برروح آدم نهفته است.
 
 

نماز گذاران فرش را درصحن مسجد هموار میکنند

نماز گذاران فرش را درصحن مسجد هموار میکنند


 مصافحه وملاقات های جداگانه و صمیمی قبل ازافطار که نشانه همزیستی مسالمت آمیزاست

مصافحه وملاقات های جداگانه و صمیمی قبل ازافطار که نشانه همزیستی مسالمت آمیزاست


 روز 28 رمضان تغییر جای موقع افطاری

روز 28 رمضان تغییر جای موقع افطاری

 شام روز بیست وهشتم رمضان یک قسمت برای افطار اطفال جدا تعین شد تا آنها با دنیای معنوی خودشان باشند
شام روز بیست وهشتم رمضان یک قسمت برای افطار اطفال جدا تعین شد تا آنها با دنیای معنوی خودشان باشند

 مغزمجلس وجایکه همیشه ملا امام ریس سفیدان وبزرگان محل باید درصدر مجفل نشسته باشند
مغزمجلس وجایکه همیشه ملا امام ریس سفیدان وبزرگان محل باید درصدر مجفل نشسته باشند

 
 
پایان
11 جوزا 1398
میدان هوای شهر فیروزکوه- غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب