13-06-2019

رسول پویان

نغمۀ نگاه
13-06-2019

رسول پویان

نغمۀ نگاه


عشـق را از نغـمـۀ تـار نگاهی نـوش کن
از سکوت حالت دل بوی مستی گوش کن

واژگان را بـال پــرواز خـیــال انگـیـز ده
بلبـل مسـت غـزل را چـهچـۀ گلـپـوش کن

رنگ تصویر خیالش را بـه قاب زر بگیر
لحظه های شـوق یادش را بت منقوش کن

حلقه حقله تار هجـران را بـه پای دل فکن
بـوی گیسـوی ورا بـا ایـده هـم آغـوش کن

ساغر سرشار چـشمی مست مستم می کند
خوش بیادربزم رویاخویش رامدهوش کن

تا سـرود دلـنـشـیـنی عـطـر دوســتی آورد
دیگ شوق وذوق دل رابامحبت جوش کن

گر نهی در راه عشق و دوستی از دل قدم
کـوه سـنگـیـن امانت از وفـا بـر دوش کن

ساز عـشق از پردهای دل اگـر گـردد سُر
قیل و قال مسجد و مدرسه را خاموش کن

دفتر عـشق حـقیقی را بـه چـشم دل بخوان
خط و عـنوان نمایـشـنامه را مغشـوش کن

عشق و احـساس و محبت گوهـر انسانیت
عقل و تدبیر و مدارا زیب تن و توش کن

بیت حافـظ را بـه فال نیک بر گردن فگن
کاغـذ تعـویـض را از آه ارمـان پـوش کن

دلـبـری گـر دل بـرایت داد جـانـت را بـده
جان ودل رادروفاداری به هم همدوش کن


13/6/2019
رسول پویان
نغمۀ نگاه

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب