15-06-2019

سعدالدین غوروال

-قسمت دهم :‌ شش جدی ۱۳۵۸ روزسیاه درتاریخ محاصرافغانستان
15-06-2019

سعدالدین غوروال

-قسمت دهم :‌ شش جدی ۱۳۵۸ روزسیاه درتاریخ محاصرافغانستان


صدومین سالگرد استقلال کشور ازعصرامانی تا خکومت غنی
 
 حکومت وزمامداری ببرکد کارمل ( جناح پرچم )به رهبری ح د  خ ا با یک جوش وخروش آغاز گردید  باوجودیکه روزهای آخرحاکمیت حفیظ الله امین بی باوری ها دربین حزب ودو لت آخرین قوس سعودی  خود را پیموده بود ؛ اما هنوزآسمان صاف ونیلگون درفراز کشورمان توام با درفش آزادی دراهتزازبود هنوز آدم احساس حقارت نمیکرد  روز پنجم جدی ۱۳۵۸جلسه شورای وزیران پلان شده بود دکتورروسیکه درارگ ایفای وظیفه میکرده دستورمیگیرد   نان چاشت امین وتعداد از اعضای کابینه اش را به مواد مصمون کننده آلوده بسازد ازنان مصموم شده  تمام  کسانیکه درپلان بودند داده میشود فقط صالح محمد زیر؛ دستگیر پنجشیری ؛ عبدالکریم میثاق واسماعیل دانش به نان چاشت شرکت نکردند  بخاطریکه ایشان ازپلان ودرحکومت آینده به رهبری ببرک کارمل سهیم بود . درجریان شب وروزپنجم جدی ۱۳۵۸طیارات قول پیکرروسی درمیدان هوائی کابل وبگرام سلاح وسایط نظامی زیادی پائین کردند.  ساعت هفت شام شش جدی ۱۳۵۸برابر۲۷دیسامبر۱۹۷۹ آتش توپخانه سنگین ارتش سرخ شوروی بالای قصر تاجبیک محل که حفیظ الله با اعضای خانواده  اش زنده گی میکرد شروع ومدت یک ساعت زیادتزدوام نکرد  قصر تاجبیک توسط قوای خاص ارتش سرخ اشقال حاکمیت امین سقوط کرد تعداد ازافسران ؛ کارمندان ومامورین شب باش بشمول عبپالرحمن فرزند ارشد حفیظ الله امین به فتل رسیدند قرار گفته عبدالحق یکی ازکارمندان ارگ گفت به تعداد ۶۰نفرشهداء‌ را مابه شمول خانم دکتور شاولی  که همان شب درخانه امین مهمان بود به قتل رسیده بود دفن کردیم :
ساعت ۸/۳۰شب بیانیه ببرک کارمل ازطریق رادیوی تاشکند پخش شده چنین گفت (هوطنان رنچ کشیده وعذاب دیده افغانستان اینجانب ببرک کارمل به نماینده گی ازحزب واحد دموکراتیک  خلق افغانستان به اطلاع شما میرسانم که حکومت حفیظ امین این امین نا امین بکمک انترناسونالستی قوای مسلح اتجاد جماهرشوروی سونگون وازپا درآمد وطن ومردم ازظلم واستبداد امین این جاسوس معلوم الحال  ‪ CIA امپریالیزم امریکا ء نجات  یافت ) تاختم روزشش جدی ۱۲۵۸همه ادارا ت ملکی نظانی  دولت زیر کنترول حکومت تازه نفس ودست نشانده به رهبری ببرک کارمل درآمد وازحکومت حفیظ الله تنها صالح محمد زیری دستگیر پنجشیری محمد اسماعیل دانش در حکومت جدید سهم داشتند باقیمانده اعضای حکومت اوبه زندان رفتند یعنی جناح پرچم براریکه قدرت تکیه وجناح  به امین به زندان رفتند.
حکومت ببرک کارمل درعرصه داخلی اقدامات بطورعاجل عملی ساخت روزنامه دولتی انقلاب ثوررا به نام حقیقت انقلاب ثورتبدیل نمود ودر اولین نشست مشترک اعضای کمیته مرکزی ح د خ ا وشورای انقلابی درقصرچهلستون اعضا کابینه خویش را اعلان نمود درکابینه ببرک کارمل به تعداد نه نفرازجناح خلق که اکثریت آنها ازرده های دوم اعضای ح دخ ا بودند عضویت وحضور داشتند متباقی افراد  ازجناح پرچم بودند  ببرک کارمل جهت پشتبانی .حمایت مردم دروازهای زندان واز انچه زندانی بود آزاد ساحت وازطریق نشرات دولتی  تلاش نمودتمام مظالم اجتماعی دوساله ح د خ ا بدوش حفیظ الله امین بیاندازنذ ونام کام (کارگری استخباراتی موسسه ) بنام خاد(خدمات اطلاعات دولتی ) تغیرداد  تجاوزولشکارکشی قوای شوروی در افغانستان نه تنها به مخلفت شدید مردم افغانستان مواجه گردید بتاریخ پنج جنوروی ۱۹۸۰شورای امنیت سازمان ملل متحد تدویر جلسته داده تجاوزرا محکوم وحروج بلا قیدوشرط قوای شوروی از افغانستان تقاضا نمود . که به ویتوی شوروی مواجه گردید.
رهببری جدید ح دخ ا به کارمل  درپهلوی تشکیل وساختارح د خ ا تلا ش کرد نهاد های بنام سازمان دموکرا تیک جوانان وسازمان دموکراتیک زنان افغانستان که وابسته حزب بودند جدا ومستقل ازح د خ ا انعکاس داده وفعالیت هایش را ازطریق این نهاد ها دربین اقشارمختلف جامعه گسترش دهد .ولی این تلاش های ببرک کارمل برای جلب حمایت مردم ازدولت ورهبری او نه نتها که نتیجه نداشته  بلکه حضورقوای شوروی باگذشت روز دامنه شورش ها ومخالفت زیاد شده میرفت .بتاریخ ۲۲فبروی ۱۹۸۰تعداد زیادی ازمردمان کابل درمخالفت باحضورقوای شوروی درافغانستان به جاده ها ریختند که باواکنش تندقوای نظامی مواجه وسرکوب شدند دولت ببرک کارمل درجهت سرپوش ساختن دولت خود که بوسیله ارتش شوروی به قدرت رسیده بود ودرپناه آن به زنده گی میکرد وبقای حکومت اش ادامه میداد سعی زیاد کرد تا هویت سیاسی خود ودولت خود را ملی انعکاس دهد .تاریخ ۲۲اپریل ۱۹۸۰بیرق حزبی ودولتی را ازهم جداساخت بیرق دولتی را همان بیرق سه رنگ  ملی را درفرازکشوربه اهتزازآورد وبیرق ح دخ ا به رنگ سرخ بانشان گراری وخوشه گندم درفراز قصرکمیته ح د خ ا برافراشت .
اما سرمخالفت ها وگسترش دامنه شورش ها علیه قوای شوروی ودولت دست نشانده آنها وسیع ترشد . تما م سران ونماینده های احزاب وسازمان ها یکه درمخالت به ح د خ ا قرارداشتند توسط ببرک کارمل از زندان رها شده بودند نه تنها که به زنده گی عادی شان  بر نگشتند بلکه مجددآ به صفوف مخا لفین پیوستند وفشارنظامی وسیاسی درعرصه داخلی وخارجی برضد حکومت ببرک کارمل وقوای شوروی افزوده میشد . پشتبانی وحمایت ازنیروهای مجاهدین از لحاظ اقتصادی ؛ سیاسی ونظامی ازجانب شخصیت ها دول وسازمانهای جهانی ابعاد وسیع تر را بخود میگرفت . درپیوند با این مخالفتها ۲۲سپتامبر۱۹۸۱لویه ازطرف رهبران مجاهدین رهبران احزاب وسازمان های وشخصیت سیاسی کشوردرشهرکویته پاکستان تدویر روی یک زعامت واحد بحث وگفتگونمود .رونالد ریگن رئیس جمهورامریکا ۲۷دیسامبر۱۹۸۱بنام روز همبستگی به مردم افغانستان اعلان نمود. ببرک کارمل باوجود مخالفتها برای ملکی سازی وانکشاف نهاد های دولتی؛ وانصار قدرت وتحکیم حاکمیت خودتغیرات درساختاردولتی ایجاد وسلطان علی کشتمند عضوبیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بحیث صدراعظم افغانستان انتخاب وتعین نمود کشتمند که یکی پرچمی های افراطی بود وحریف عمده آن اسد الله سروری مر د قدرتمند جناح خلق که درزمان حاکمیت تره کی رئیس اگسا  بود وسلطان علی کشتمند را درزندان زیاد شکنجه نموده بود و درحکومت کارمل به حیث معاون صدراعظم ایفای وظیفه میگرد کشتمند زمانیکه صدراعظم افغانستان شد به  پافشاری زیادی موفق شد اسد االله سروری را بحیث سفیر افغانستان به منگولیا بفرستند دولت ببرک کارمل که با پشتبانی بیدریغ قوای شوروی  تنها بامخالفت های درون حزبی مواجه بود درمبارزه با مخالفین مسلح سخت درجنگ قرارداشت ودچار مشکلات زیادی بود قوای شوروی با بیرحمانه ترین شکل دهات افغانستان  بمبارد میگردید درنتییجه که اکثریت مطلق دهکده های افغانستان بدون سکنه شده بود بیش پنج ملیون افغان مهاجر شده کشورا ترک گفتند او درعرصه داخلی تلاش میکرد تعداد زیادمردم درساختارهای سیاسی ؛اجتماعی ومدنی سهیم بسازد دریک پلینوم کمیته مرکزی ح دخ ا طرح تشکیل جهبه ملی پدروطن داد که درآن شخصیت ها ؛حزاب وسازمان های سیاسی ؛ مدنی وفرهنگی که مغایر اهداف انقلاب نباشند  میتوانند شامل وفعالیت نمایند که بتاریخ ۱۵جون ۱۹۸۱کنگره جهبه ملی پدروطن  بابیانیه ببرک کارمل افتتاح وتاسیس گردید وصالح محمد زیری عضوبیروی سیاسیی ومنشی کمیته مرکزی ح د خ ا که نماینده گی ازجناح خلق میکرد بحیث رئیس جهبه ملی پدروطن انتخاب گردید .
گرچه دراهداف جهبه ملی پدروطن تشکل وسیع ازاحزاب وسازمان های سیاسی ؛ شخصیت وگروه های قومی که درمفایرت با منافع ملی نباشد تذکاررفته بود   اما درین ساختارسیاسیی نهادهای شرکت کردند که وفادار به دولت وح د خ ا مانند س د  ج ا ؛ س د ز ا 
کوپراتیف های زراعتی ؛ اتحادیه کارگریه ؛ ژورنالستاعرا ء ونویسنده گان افغانستان عضویت داشتند. اما بیرون از افغاننستان مخالفین سیاسی هیچ کس شرکت نکر د . باوصف تلاشهای حزب ودولت کارمل درکابل وادامه درگیریها ی نظامی وشعله ورشدن آتش جنگ شدت زیادترکسب مینمود فرارافسران وسربازان ازنیروهای مسلح زیادشده به یک عرف تبدیل شده بود . دولت دومراتبه قانون  مکلفیت عسکری راتعدیل نموده جلب سربازان احتیاط وسن دوره مکلفیت را  از۲۱به ۱۸سالگی تعدیل نمود .  درسالهای ۱۹۸۲ – ۱۹۸۵شدید ترین جمگها میان نیروهای مجاهدین . نیروهای مسلح دولت کابل وارتش شوروی جریان داشت دولت کارمل با قوای شوروی حملات وسیع راعلیه احمدشاه مسعوددرپنجشیر؛ درتوره بوره علیه حزب اسلامی خالص ودرهرات علیه اسماعیل خان انجام داده تلفات سنگین به هردوجانب بجاه گذاشت وپنجشیر درمحاصره اقتصادی قرارد اشت که احمدشاه امسعود ازنهاد کمک رسان تقاضای کمک غذائی نمود . دولت شوروی وحزب کمونست شوروی حرمت زیادی به ببرک کارمل میگذاشت ودرگردهمآئی های  حزبی ودولتی خود اورا دعوت نموده اوباشوق زایدالوصف شرکت میکرد ودرآنجا بیانات پرشوردروصف شوروی ورهبران آن ایراد میکرد . دراپریل۱۹۸۲جهت اشتراک در۲۵مین کنگره حزب کمونست  اتحاد شوروی وقت دعوت شده به مسکورقت برعلاوه ایرادبیانیه تملق آمیزدر کنگره حزب کمونست شوروی ؛‌درنهاد های  مختلف شوروی ملاقات وسخنرانی نمود او درهمه سخنرانی هایش موضوعی را که دائم استعمال کرده میگفت ( اگرکمک بموقع انترناسونالستی اتحاد شوروی بزرگ نمیبود اکنون افغانستان به روی نقشه جهان وجود نمیداشت ) اوشوروی پرست بی مانند بود دریک سخنرانی دربرابرمحصلین افغانی درمسکو گفت (افغان پرشور وطن پرست کسی است که سویتست باشد ) یعنی شوروی پرست باشد به مناسبت مرگ بریژنف سه روز ماتم  ملی اعلان وخودش درمطبوعات اشک ماتم ریختاند .ببرک کارمل بخاطرجلب حمایت پشتونها خودرا پشتون معرفی نموده لویه جرگه عنعنوی افغانستان وجرگه اقوام وقبایل تدویرنموده رای زنی های زیادی برای تقویت حاکمیت وجلب پشتبانی مردم بخرج داد . اما بخت با او یاری نکرد رهبری کهنه شوروی به مدت یکسال یکی پشت دیگروفات نمود رهبری جدید با ایده نو ظهورکرد .
رهبری جدید شوروی به ریاست میخایل گرباچف با اتخازسیاست وطرح مفکوره گلسنوئی پرستروکاء ((بازسازی ) د رعرصه داخلی وخارجی خواهی نخواهی بالای افغانستان تاثیرات خود داشت  رهبر ی جدید شوروی بعداز ارزیابی اوضاع امنیتی ؛ اقتصادی وسیاسی تصمیم براین شدند که رهبری جدید درافغانستان  ایجاد کنند رهبزی که مسئولیت های زیادتر قبول دارشوند . رهبری جدید شوروی درسپتامبر۱۹۸۵اعلان نمود که درطی سال روان شش غندازقوای نظامی شان  افغانستان را ترک خواهند کرد. ادوارشیورنازد  وزیرخارجه شوروی دریک بیانیه خود جنگ افغانستان زخم خونین خواند درپی اصلاحات درعرصه سیاست خارجی شان فشارآوردند تا ببرک کارمل ازمقام حزبی ودولتی اش کنار برود که دراپریل ۱۹۸۶ازطریق رسانه های حزبی ودولتی اعلان گردید که پلینوم فوق العاده کمیته مرکزی  حزب دموکراتیگ خلق افغانستان تدویر رقیق ببرک کارمل نسبت مریصی داشت استغفی خویش اعلام کرد پلینوم برعلاوه اجندائی پیشنهادی درمورد استعفی رفیق ببرک کارمل منشی عمومی ح دخ ا  بحث نموده وتذکرداد که نسبت مریضی دارند نمیتوانند وظایف اش انجام دهند لذا  پلینوم کمیته پیشنهاد منشی عمومی را پذیرفت ولی فیصله نمود بحیث رئیس شورای انقلابی وظایف شان میدهند بعدآ پیلنوم کمیته به اکثریت آراء دکتورنجیب الله عضوبیروی سیاسی کمیته مرکزی ح دخ ا بحث منشس عمومی ح د خ ا انتخاب نمودند وببرک کارمل بعدآ ازپست ریاست شورای انقلابی نیز سبکدوش پس به شوروی فرستادند  وحاکمیت ببرک کارمل درحزب ودولت خاتمه یافت.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب