06-07-2019

نظیر ظفر

هوس دیدار
06-07-2019

نظیر ظفر

هوس دیدار


کاش یکروزی بجــــــایی بیخبر میدیدمت
غافل از چــــــشم رقیبان خوبتر میدیدمت

دیر شد اما نشد وصــــــلت میسر بهر من
آرزویــــــــم بود تا بار دگــــــر میدیدمت

میشدم چون غنــــچه خندان ازنسیم دیدنت
چون هلال عید گر من یک نظر میدیدمت

روز من میبود عید و شام من مثـــل برات
بخت اگر میداشتم شام و ســــحر میدیدمت

وقت بیداری نگشـــــــــتم مستفید از دیدنت

کاش در خوابم شــبی ای مهرور میدیدمت

2019 ورجینیا –امریکا
 نوشته نذیرظفر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب