06-07-2019

رفعت حسینی

پناه
06-07-2019

رفعت حسینی

پناهو از نوادرِ اعصار بود آن دیدگان او که دو دنیا فراغ بود.
)))
هرگز نمی شد در فکر آن نبود.
)))
غم های عاشقانۀ ما را پناه بود و مثلِ رنگِ تلخِ حقیقت سیاه بود.
آلمان
دوهزارویازده
...
..

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب