06-07-2019

رفعت حسینی

خطاب
06-07-2019

رفعت حسینی

خطاب


خطاب


وابسته به هرقوم ولسان واندیشه وفرهنگ ومشربی هستید وهرچی آموخته اید ، گپی که واقعیت امروزینِ افغانستان درسده بیست ویکم ،دران نعره میکشد، این تصویرمی باشد. حقیقت ما اینست

رفعت حسینی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب