08-07-2019

رفعت حسینی

هجرانی
08-07-2019

رفعت حسینی

هجرانی


سپیده وباور
لهجهٔ سخن زدنم خواهد شد
وزالتیام خواهم گفت
اگرمرابرهانی
ازشبی که سیاهست
همچوویرانی
وزین فسانه که یاوه ست
وهجرانی .
آلمان
دوهزار وهفده

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب