08-07-2019

رفعت حسینی

آیینه
08-07-2019

رفعت حسینی

آیینه


< یک >
دریادهای تلخ ِ کهنسالم
آینه ها
جاریست .
< دو >
من بیغشم
زلالم :
زین زخم ها
وشبِ دیرین
خشمِ تمامِ آینه ها
در من
زنده ست!
آلمان ،
دو هزار و سیزده
((

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب